Appropriate Preposition মনত ৰখাৰ সহজ উপায়

Srimanta Nazir BRP, Edn. Block, Kamalpur

 

  • মন কৰিবলগীয়া যে বহুত Adjective-ৰ পাছত ‘to’ বহে । তেনেধৰণৰ  Adjective বিলাক  Alphabetic order অনুসৰি বিচাৰি উলিয়াব লাগে । উদাহৰণস্বৰূপে –

A/B/C/D
àAcceptable to                   àAlive to
àBeneficial to                    àBlind to
à Close to                         àCongenial to
à Due to                          à Detrimental to
      E/F/G
àEssential    to                         àFaithful   to                      àGrateful to
H/I/J/K
àHostile  to                 àIndispensable   to         à Junior to       àKind to
R/S/T
àResponsible to                     à Similar   to                 àTrue to
U/V/W
àUseful   to                         à Vital   to                    àWelcome to

  • কিছুমানAdjective -ৰ পাছত ‘of’ বহে । তেনেধৰণৰ  Adjective বিলাক  Alphabetic order অনুসৰি চিনাক্তকৰণ কৰিব  লাগে । উদাহৰণস্বৰূপে –

       A/B/C/D
àAware of             àAfraid of
àBlind of             àBorn of
à Capable of           àConfident of
à Devoid of             à Deserving of
         E/F/G
àEnvious of                                  àFond of                                 àGreedy of
                                                      
         H/I/J
àHopeful of                                 àIgnorant   of                          à Jealous of
                                                      L/M/N
àLavish    of                               àMindful    of                             àNeglectful of
                                                           R/S/T
àRid   of                                   à Sure    of                                 àTired of

  • কিছুমান নিৰ্দিষ্ট Adjective, ‘-ful’  -এই Suffix -টো ব্যৱহাৰ কৰি গঠন কৰা হয় । তেনেধৰণৰ  কিছুমান Adjective -ৰ পাছত ‘to’ ব্যৱহাৰ হয়  আৰু সেইবিলাক চিনাক্ত  কৰি শ্ৰেণীবদ্ধ  কৰিব লাগে, উদাহৰণ স্বৰূপে –

àFaithful to     àGrateful   to  àRespectful    to  àThankful   to       àUseful to

  • উল্লেখনীয় যে word ending ‘-or’ হ’লে অৰ্থাত  যিবিলাক Adjective -ৰ শেষত    -‘or’ থাকে , তেতিয়া ‘to’ বহে । উদাহৰণস্বৰূপে-

àExterior to     àInferior to  àSuperior to  àInterior to    àJunior   to    àSenior to

  • কিছুমান বিশেষ শব্দৰ পাছত দুটা বা ততোধিক  ভিন্ন Preposition বহে আৰু ভিন্ন অৰ্থ  প্ৰকাশ কৰে । তেনেধৰণৰ Preposition বিলাক Alphabetic order  অনুসৰি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে । উদাহৰণস্বৰূপে-

                                               Agree with/to
Agree with: (কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে একমত হোৱা) I agree with you (you-এ ব্যক্তিক বুজাইছে ।)
Agree to: (প্ৰস্তাৱ, পৰিকল্পনা, পৰামৰ্শ আদিৰ লগত একমত হোৱা)
-I agrees to your proposal. (প্ৰস্তাৱ)
-He agreed to my plan. (পৰিকল্পনা)
-He may agree to my suggestion. (পৰামৰ্শ)
Blind of /in/to
Blind of: (এটা চকুৰে নেদেখা)
He blind of one eye.
Blind in: ( সোঁ বা বাওঁ চকুৰে নেদেখা বুজাবলৈ )
He is blind in his left eye.
Blind to: (দোষ/ ভুলৰ প্ৰতি মনোযোগ নিদিয়া)
He blinds to his son’s faults.
টোকা : General Preposition বিলাকৰ দৰে Appropriate Prepositionপ্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ নীতি -নিয়ম ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা নাযায় । অৱশ্যে পৰ্যবেক্ষণ ,চিনাক্তকৰণ আৰু  শ্ৰেণীবিভাজন কৰি Appropriate Preposition ব্যৱহাৰ কৌশল আয়ত্ব কৰিব পাৰি ।
Let’s make an observation:
àSympathy -as a noun – takes the appropriate preposition for; as, sympathy for
àSympathy -as an adjective – takes the appropriate preposition to; as, sympathy to
àSympathy -as a noun – takes the appropriate preposition with; as, sympathy with